ප්‍රෂ්ණත් එක්ක බෑ

No comments
උදේ පාන්දරම පරණ ණයක් ගෙවන්නට වත්තේ ගෙදර හන්දියෙන් බැස ජයපාරට ගොස් අදාල දේ ලබාදී ඊට වටනා දෙයක් රැගෙන ආවෙමි. ඒ එන අතර තුර බෑගය කැඩීම නිසා අයා කට්ටකින් සැනහෙන්නට වීම ඊට වඩා හදට ශෝක ගෙනදෙන කාර්යයකි.
උත්තර නොමැති ගැටලුත්, කස්ටන්ගේ කරදරත් මධ්‍යයේ නිවසට එන විට කෑම වේලාවය.

හිත කීරී ගැහෙන මානසික තල වල නැඟෙන ගැටලු වලට උත්තර හෙවීම.., ඊට වඩා හිස රදය දනවන වැඩකි.

කරන්න දෙයක් නැත. අපේ දරුවන් ලෙස ඉපදියයුතු වේසිගේ පුතාලා කරන ගොන්වැඩ නිසා දුක් විඳින්න්ට වී ඇත්තේ අපටය.., අනාගතය කඩා වැටෙන්නට යද්දී ඊට මුක්කු ගසන්නට වන්නේ අප දෙදෙනාටය..,
ඒ නිසා දැන් දැන් ම ලැහැත්ති වෙය යුතු..!

සෙස්ස පස්සට..,

No comments :

Post a Comment