ටිංකිරි

No comments
මහින්ද අයියා කලකට පෙර අපිට ඔයාමඩුවේ දැයට කිරුළට පසුව අපට අපූරු තෑග්ගක් දුන්නේය. ඒ සියල් සිරින් පිරි ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමකි.., පොඩි එකාට රෙන්න පුකේ ගූ නැතිව තටමන්නට වූවාට, ඇත්තාට ඒ එසේ නොවේ.

අපරාදේ මේ ගාණ තියෙන්නේ UK වලත් මීට වඩා Fuel ගාණ වැඩි නිසා තියෙන්නේ තව ටිකක් වැඩි කරන්න.

ඒ අපේ එංගලන්ත මානසිකත්වය කරපින්නාගෙන සිටින මාමාණ්ඩියාගේ හඬයි.

මෙහෙම උන් ඉන්න රටක සංවර්ධනය මුවාවෙන් ඕන මළ හත්තිලව්වක් කරගන්න ඉඩදෙන ජනතාව ලැබීම තරම් ජනතා සේවයට බර රට කරවන්නෙකුට වෙනත් සතුටක් කොයින්ද..?

මම කලකිරී සිටිමි,
ඒ, ඉල්ලං පුකේ ටිංකිරි ගාගෙන, බෙලෙක්කෙන් පුක කපාගන්නට වීම නිසාය.

No comments :

Post a Comment