මිතුරියක් කියූ කතාවක්

6 comments
හිත තුල
සිරවී ඇති
නිර්මාණශීලී බව
විරේක වන්නට
සුනේත්‍රාගේ පොතක්
කියවිය යුතුය.

-වීතරාගී


පහත ලිවීම►
කාලෙකින් මොකුත්ම ලියාගන්න දෙයක් නැතිව ඉන්න අල්ලපනල්ලේ දී වීතරාගී කතා කලා. ඈ ඒ පොඩි වෙලාවට කිව්ව දේ අමතකවෙනවට මෙතනත් ලියලා තිබ්බොත් හොඳයි කියලා මට හිතුනා.
ගිහින් එන්නං!

6 comments :

Post a Comment