අනුමෝදනා..!

2 comments
Funny Boy රුවල් නැවක
නිමිති සොයන කල
සංසාරණ්‍යයේ දඩයක්කාරයා
AXE අතැතිව 
නිරුවත් වානරයා හා
යුද වදින විට
ChinaMan අස
ලක්සලේ බුදු සඳ
දිලේ මෙහැම එකතු කර 
මගේ 
සිත් අහස තුල..!

2 comments :